OBVESTILO POSAMEZNIKOM O IZVAJANJU VIDEONADZORA NA OBMOČJU DRUŽBE PROVENT d.o.o.

Obveščamo vas, da se na območju dostopa na področje družbe PROVENT d.o.o., na območju dostopa v poslovno stavbo družbe ter na območju okolice poslovne stavbe družbe, to je na lokaciji Pod lipami 5, 1218 Komenda, izvaja VIDEONADZOR.

Lokacije, kjer se izvaja videonadzor, so ustrezno označene z obvestilom.

VIDEONADZOR IZVAJA:

PROVENT, družba za razvoj, trženje in proizvodnjo, d.o.o., Pod lipami 5, 1218 Komenda, e-pošta:info@provent.net, tel.: +386 1 580 97 10.

NAMEN IZVAJANJA VIDEONADZORA:

  • zagotavljane varnosti premoženja in zaposlenih oseb v družbi ter ostalih oseb, ki se gibljejo na varovanem območju,
  • zagotavljanje varovanja tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti,
  • zagotavljanje nadzora vstopa in izstopa oziroma gibanja na območju dostopa v poslovno stavbo družbe ter na območju okolice poslovne stavbe družbe ter
  • razreševanja incidentov in zavarovanje z njimi povezanih dokazov za rabo v morebitnih kasnejših postopkih.

tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi.

PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV:

točka (f) člena 6(1) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju GDPR), poglavje o videonadzoru Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22 z dne 27.12.2022, v nadaljevanju ZVOP-2), Pravilnik o izvajanju videonadzora ter Sklep o uvedbi videonadzora.

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV:

pooblaščene osebe upravljavca v skladu z internimi akti.

DRUGE INFORMACIJE V ZVEZI Z OBDELAVO:

Na podlagi videonadzora zbiramo sledeče podatke:

  1. posnetek posameznika s sliko, brez glasu in generalij,
  2. lokacijo in datum posnetka,
  3. čas vstopa in izstopa oz. gibanja v nadzorovanem območju.

Osebne podatke zagotovite že z vstopom v videonadzorovano območje.

Osebni podatki iz videonadzornega sistema niso predmet nadaljne obdelave in se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Posnetki se, razen posnetkov incidenčnih dogodkov, hranijo 7 tednov od dneva njihovega nastanka na snemalni napravi na lokaciji upravljavca za vse kamere, ki so vključene na napravo za snemanje. Po preteku tega roka se podatki, če ni zaznanih posebnosti, avtomatsko brišejo.

Na točkah, ki so ključne za zagotavljanje varnosti ljudi in zaščite premoženja, se videonadzor izvaja tudi s spremljanjem žive slik, vendar brez možnosti zvočne intervencije. Živo sliko lahko spremljajo le posebej pooblaščene osebe s strani upravljavca.

Več informacij o obdelavi osebnih podatkov upravljavca najdete v Pravila-zasebnosti, objavljeni na spletni strani upravljavca www.provent.net.

UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA:

Posamezniki lahko vlagajo pisne zahteve za uveljavljanje svojih pravic ter vse morebitne pritožbe v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov bodisi po elektronski pošti na naslov info@provent.net bodisi po navadni pošti na poslovni naslov upravljavca s pripisom »Varstvo osebnih podatkov«.

To obvestilo se objavi na spletni strani upravljavca www.provent.net.

Komenda, 1.9.2023

Upravljavec:
PROVENT d.o.o.